Descubre dónde se rodó Acantilado rojo 2

3 lugares de rodaje en Beijing, Jhongjheng District and Tianjin

Acantilado rojo 2

Descripción
Segunda parte de la adaptación de la conocida novela El Romance de los Tres Reinos, uno de los libros más importantes de la literatura china
Reparto
Jiang Tong
Tong Dawei
Wang Hui
Shido Nakamura
Hu Jun
Tony Leung Chiu-wai
Zhen Yi
Xu Fengnian
Zhang Shan
Yong You
Takeshi Kaneshiro
Wang Ning
Baasanjav Mijid
Cui Yu-Gui
Hou Yong
Chang Chen
Shi Xiao-Hong
Zhang Fengyi
Xie Gang
Ma Jingjing
Zhao Chengshun
Song Jia
Wang Qingxiang
Guo Chao
Chi-Ling Lin
Jia Hongwei
Jinsheng Zang
Wang Zao-Lai
Hu Xiaoguang
Zhao Wei
Equipo
Gwok Chang
Terence Chang
Sheng Heyu
Andy Hass
Dhumal Sagar
John Woo
Daxing Zhang
Lü Yue
Chan Hon
Yu Dong
Luo Guanzhong
Dennis Wu
Dónde se rodó Acantilado rojo 2

Colaboradores TOP de localizaciones de Acantilado rojo 2