Discover Red Cliff II filming locations

3 locations in Beijing, Jhongjheng District and Tianjin

Red Cliff II

Description
The battle of Red Cliff continues and the alliance between Xu and East Wu is fracturing. With Cao Cao's massive forces on their doorstep, will the kingdoms of Xu and East Wu survive?
Casting
Jiang Tong
Tong Dawei
Wang Hui
Shido Nakamura
Hu Jun
Tony Leung Chiu-wai
Zhen Yi
Xu Fengnian
Zhang Shan
Yong You
Takeshi Kaneshiro
Wang Ning
Baasanjav Mijid
Cui Yu-Gui
Hou Yong
Chang Chen
Shi Xiao-Hong
Zhang Fengyi
Xie Gang
Ma Jingjing
Zhao Chengshun
Song Jia
Wang Qingxiang
Guo Chao
Chi-Ling Lin
Jia Hongwei
Jinsheng Zang
Wang Zao-Lai
Hu Xiaoguang
Zhao Wei
Crew
Gwok Chang
Terence Chang
Sheng Heyu
Andy Hass
Dhumal Sagar
John Woo
Daxing Zhang
Lü Yue
Chan Hon
Yu Dong
Luo Guanzhong
Dennis Wu
Red Cliff II filming locations

Top Red Cliff II locations contributors